طراحی و ساخت وب سایت حرفه ای تجاری و بازرگانی در تجارت الکترونیک

اغلب وب سایت ها، اثرگذاري اولیه یک سازمان را نشان می دهند. وب سایت هاي بسیاري از سازمان ها، براي فراهم آوري تقاضاها یا بدست آوردن خدماتی که در آن سازمان ارائه می شود، تعیین کننده است. وقتی که شخصی وب سایتی را باز می کند، احتمال دارد در لحظه ي اول تأثیر وب سایت بر کاربر ایجاد شود و او تحت عوامل بسیاري در آن وب سایت بماند یا به سایت دیگري برود. مهمترین هدف هر وب سایت ارائه اطلاعاتی است که، پاسخگوي انتظارات کاربران است. مرور ادبیات نشان می دهد به علت متنوع بودن وب سایت نمی توان به آسانی به تعریف دقیق از کاربردپذیري وب سایت دست یافت. در این مقاله اشاره به کاربردپذیري وب سایت باعث تامین نیاز کاربران در تجارت الکترونیک می شود، پرداخته می شود.

واژه کلیدي: کاربردپذیري، کاربردپذیري طراحی وب سایت، اصول و قواعد کاربردپذیري وب سایت، کاربران وب سایت

وب یکی از بزرگترین اختراعات در قرن بیستم است و توسعه سریع آن نه تنها کانال تسهیل کننده ارتباطات است بلکه تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. بیشتر وب گاه ها همواره در حال توسعه هستند و مجموعه بیشتري از اطلاعات و خدمات را در بر می گیرند. این اطلاعات و خدمات محدوده وسیعی از کاربردها از مدیریت بازرگانی تا خرید و تفریحات را شامل خواهد شد که فرصتهاي زیادي را براي بازرگانان و خدمات زیادي را براي کاربران فراهم می آورد. در عین حال، وب محیط اطلاعاتی پیچیده اي است و نیازمند تعامل و واسط کاربری خاصی است.

به منظور اطمینان از این موضوع است طراحی وب گاه ها و یا سیستمهاي نرم افزاري براي کاربرد انسانی خوب طراحی شده باشند؛ از شاخص کاربرپذیري استفاده می شود. کاربردپذیري استانداري است که کیفیت تجربه کاربر هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می دهد .باید توجه داشت که شاخصه هاي کاربردپذیري بسته به نوع فعالیت وب گاه متفاوت هستند.

وب سایت ها مجموعه اي ساختار یافته اي از داده ها هستند در قالب متن ها، تصاوبر گرافیکی و فیلم ها نمایش داده می شوند. مهمترین هدف هر وب سایت ارائه اطلاعات است. اینکه یک وب سایت تا چه حد پاسخگویی انتظار کاربران است .سیستم هاي اطلاعاتی سنتی وب داراي تاریخچه کوتاهی است، مفاهیم اولیه یک وب حاوي اطلاعات،برای اولین بار توسط vannevar bush در سال ۱۹۴۵ باعنوان As we may think مطرح شد ه پایه تکنولوژي اینترنت البته به شکل موجود آن در سال ۱۹۷۰ م به وجود آمد و فراساختارهاي وب شامل استانداردهاي ،Http ، Html از اوایل دهه ۱۹۹۰ م به وجود آمد. اما مقبولیت گسترده وب سایت در ده سال اخیر دیده می شود و با رشد وب تاکید جدیدي بر استفاده کنندگان در طراحی صقحات وب به وجود آمد.

براي ارزشیابی کاربردپذیري وب سایت ها شیوه هاي متفاوتی نیز به کار گرفته می شود که این شیوه ها به عواملی مانند مرحله طراحی ،تازگی طرح، تعداد کاربران مورد انتظار ،محرمانه بودن محیط رابط، هزینه و بودجه اختصاص یافته براي ارزیابی ،زمان موجود ،وتجربه گروه ارزیابی بستگی دارد. در طراحی تعامل، کاربردپذیري شاخصه اي است که میزان سهولت کاربري یک ابزار را نشان می دهد.کاربردپذیري میزانی که یک محصول می تواند توسط کاربران خاصی براي رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند.

تحقیقات نشان می دهد که مردم در ۶۰ درصد زمان نمی توانند اطلاعاتی که در پی آن هستند را روي وب سایت ها بیایند. این می تواند به هدر رفتن زمان، کاهش بهره وري، افزایش ناکامی و نارضایتی و عدم بازدیدهاي مجدد و از دست رفتن پول منجر شود (Vice-Chancellor , 2008). کویل (Keevid, 1998) درپژوهش خود با موضوع معیار سنجش کاربردپذیري وب سایت ها ارائه کرد .آن مجموعه اي از پرسش هایی با پاسخ هاي بلی و خیر بودن که درطبقه هایی کلی شامل یافتن اطلاعات، درك اطلاعات، حمایت از وظابف کاربر، ارزیابی دقت فنی و ارائه اطلاعات، قرار گرفت .

براساس یافته هاي پژوهش هاي مربوط به جنبه زیباشناسی طراحی وب سایت هنگام ارزیابی در وب سایت یا محتوا و مندرجات آن درك زیباشناختی بالاتري در کاربر ایجاد نماید.

اساسی ترین وجامع ترین تعریف دسترسی پذیري یک وب سایت ها، توانایی همه افراد براي دسترسی به محتوای تولید شده وب سایت می باشد. افزایش دسترسی پذیري باعث افزایش بهروري براي کاربران، تولیدکنندگان خدمات و در سطح کلان،کل جامعه می شود.

چیو و سیلم (Chiew and salim,2013) در پژوهش خود ابزاري به نام وب یوز براي ارزیابی کاربردپذیري وب سایت طراحی کرد .پژوهشگران با بررسی پژوهش انجام شده ۲۴ دستورالعمل ومعیار اصلی را براي ارزیابی کاربردپذبري وب سایت شناسایی کردند .براي کاربردپذیري وب شناسایی کردند . سپس، این معیار ها در ۴بعد کمی شامل محتوا، سازماندهی وقابلیت خوانایی، مسیریابی و قابلیت پیوند، طراحی رابط کاربر، عملکرد واثربخشی دسته بندي کردند، پژوهشگران اظهار داشتند وب یوز براي ارزیابی انواع وب سایت ها و هرحوزه اي مناسب است. هم چنین به مدیران وب سایت نحوه بهینه سازی وب سایت کمک می کند .

پژوهشگران دیگر هم، از ابزاري براي سنجش وب یوز استفاده کردند(Priysndori,Iftadiand, Fitaulan2009). هدف آنها طراحی مجدد وب سایت بخش مهندس صنایع دانشگاه سبلازمارت در سه مرحله انجام داد سنجش وب سایت کاربردپذیري قدیم ، طراحی مجدد وسنجش کاربردپذیري وب سابت جدید.

کاربردپذیري

در بررسی کاربردپذیري، کیفیت تجربه کاربر هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می گیرد. این محصول یا سیستم می تواند یک وب گاه، یک برنامه کاربردي نرم افزاري، فن آوري موبایل یا هر وسیله مورد استفاده کاربر باشد.

استاندارد بین المللی، کاربردپذیري را چنین تعریف می کنند:

” کاربردپذیري به حدي اشاره دارد که یک محصول می تواند توسط کابران خاص جهت نیل به اهداف مشخص با اثربخشی ، کارآمدي و رضایت در یک زمینه خاص کاربر استفاده شود (ISO 9241-11)

استاندارد ISO9244,ISO9126 دو مورد از مهمترین استاندارهاي سازمان بین اللملی استاندارد در زمینه، کاربردپذیري عبارت است از: مجموعه اي از صفات ظاهري شامل جذابیت، قابلیت یادگیري، قابلیت فهم وبهربرداري،که با تلاش مورد نیاز براي استفاده و ارزیابی توسط عده اي از کاربران به صورت عینی یا ضمنی بیان می شود در این استاندارد کاربردپذیري رویکرد محصول گرا، مستقل از کیفیت نرم افزار است . برروي صفات خاصه اي مانند محیط روابط وچگونگی آسان سازي استفاده از آن تاکید دارد. استاندارد ایزو ISO9244 نیزکاربردپذیري را به عنوان محدوده اي که یک محصول بتواند به وسیله کاربران معین، جهت دستیابی به اهداف خاص توام با کارایی، سهولت و رضایت مندي دریافتی مشخص مورد استفاده قرار گیرد، تعریف کرده است. در این استاندارد محصول زمانی مفید است که به کاربرد اجازه دهد وظابفش را به صورت اثربخش،کارا و با رضایت دریافتی مشخص، انجام دهد. خصوصیت کارایی، اثربخش و رضایت به عنوان خصوصیات کاربردپذیري تلقی شده است.

در این استانداردي براي اطمینان از این که به سطحی قابل قبول کاربردپذیري تلقی شده است. در این استانداردي براي اطمینان از این که به سطحی قابل قبول از کاربردپذیري دست یافته ام، باید رضایت کاربر از محصول سنجیده شود. این تعریف علاوه براین که افق گسترده کاربرپذیري را نشان می دهد، به این امر تکیه دارد که که کاربردپذیري یک محصول، وابسته (زمینه) استفاده وکاربردش است .نیلسن ۱۹۹۴ (Nielsen,1994) نیز پنج ویژگی براي کاربردپذیري ارائه کرده است که عبارتند از کارایی، اثربخش، رضایتمندي، قابلیت یادگیري و قابلیت یادآوري (۱۹۹۸Bolnem,)کاربردپذیري را مناسب بودن وقابل استفاده بودن نرم افزاز وابسته است. کاربردپذیري پاسخ به این پرسش است که کاربر می تواند به هدف اصلی خود ، که همان تامین نیاز کاربر است دست می یابد.

کاربرد پذیري در طراحی وب سایت حرفه ای

کاربرد پذیري دانش تلفیقی از نتایج آماري از استفاده کنندگان وب سایت ها و علم روان شناسی و بیولوژیک می باشد. هنگامی که در حال طراحی یک سایت هستید، گزینه مختلفی در آن دخیل هستند با این حال اگر شما می خواهید یک کسب و کار موفق در دنیاي مجازي داشته باشید، مطمئن شوید که سایت جذاب،گیرا و داراي کاربرد پذیري بالایی دارید که به واسطه آن کاربران تمایل داشته باشند دوباره سایت را بازدید کنند در شکل (۱) بیان شده است .اگر شما قصد دارید که براي کسب و کار خود یک سایت طراحی نمایید، یکی از بزرگ ترین مسائلی که با آن مواجه خواهید شد کاربرد پذیري سایت است.

به کاربر پسندي و دسترسی سایت بر می گردد. اگر این مورد در طراحی سایت کاربردپذیري وب سایت را رعایت کنید.، احتمال اینکه کاربر در سایت باقی بماند افزایش می یابد و از این طریق شما می توانید یک بازدید کننده را به یک مشتري تبدیل نمایید کاربرد پذیري یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش هاي یک وب سایت است شما با بالا بردن کاربري وب سایت خود می توانید تمامی کاربران سرگردان در میلیون ها سایت را به سمت خود هدایت کنید. در صورتیکه سایت شما پیچیده باشد و پیدا کردن محصول یا خدمات شما راحت نباشد، بازدیدکنندگان خیلی سریع سایت شما را می بندند و به سایت دیگري مراجعه می نمایند .کاربردي پذیري یک عنصر ساده از لیست طولانی باید و نبایدهاي طراحی سایت است، اما همین مورد می تواند تمام موارد دیگر را تحت تأثیر قرار دهد اصول کاربرد پذیري در طراحی سایت در شکل( ۲) زیر آمده است.

ساختار صفحات وب سایت شما می بایست ساده باشد و این امکان را به بازدیدکنندگان سایت بدهید که بدون هیچ تلاش و زحمتی بتوانید به اطلاعات سایت دسترسی داشته باشند.

(Navigation) ناوبری سایت

ناوبري سایت خود را خیلی آسان در نظر بگیرید و همیشه در طراحی سایت این نکته را مد نظر داشته باشید که کاربران نباید با بیش از ۳ کلیک به اطلاعات مهم سایت دسترسی داشته باشند.

براي اینکه ناوبري سایت را بهبود دهیم چه باید کرد؟

– ساختار صفحات را طوري پیاده سازي نمایید که کاربر در تمام صفحات تمام لینک هاي سایت دسترسی دارد.

– از برد کرامپ استفاده نمایید.

– محصولات و خدمات خود را به تعداد سطوح کم پیاده سازي نماید که براي کاربر خسته کننده نباشد.

لینک نقشه سایت را در سایتتان قرار دهید. در شکل( ۳) آمده است

تولید محتواي وب سایت

مطمئن شوید که مطالبی که در سایت قرار می دهید، جذاب و آموزنده هستند. اگر بازدیدکنندگان سایت علاقمند به خواندن مطالبی که شما مجبورید در وب سایت قرار دهید نباشند، چرا به انتشار این مطالب اصرار دارید؟

همیشه در نظر داشته باشید که محتواي سایت باید روان و کوتاه باشد و از همه مهم تر براي خواننده مفید باشد.

گرافیک وب سایت

یکی از نکاتی که در افزایش کاربرد پذیري در طراحی سایت باید رعایت نمود، گرافیک سایت می باشد. همیشه در نظر داشته باشید که هیچ وقت گرافیک سایت خود را سنگین نکنید، زیرا در صورت عدم توجه، مشکلات زیر براي کاربر به وجود می آید.

· سرعت بارگذاري یا لود صفحه افزایش می یابد و در برخی موارد کاربر حوصله آن را ندارد و سریع سایت شما را می بندد.

· در برخی موارد استفاده از لوگوهاي زیاد و عکس هاي متعدد باعث می شود که کاربر در مطالب سایت سردرگم شود.

اصول و قواعد کاربردپذیري وب سایت

· معمولا هدف ایده ال هر طراح این است که وب سایتی که طراحی کرده است در سطح قابل قبولی از نظر راحتی و کاربردپذیر بودن براي کاربران باشد .

· در زمانهاي نه چندان دور طراحان عادت داشتند که ابتدا وب سایت خود را طراحی کرده و به مرحله اجرایی برسانند سپس نظر بقیه کاربران را در مورد وب سایت خود جویا شوند .

· در حال حاضر توصیه می شود که قبل از اجرایی شدن وب سایت یکسري از اصول و قواعد کاربردپذیري را در طراحی در نظر بگیرید .

· با گسترش وب و وب سایتها میزان تشابه وب سایتها هم افزایش پیدا کرده است، ولی در این میان وب سایتهایی برنده هستند که اصول کاربردپذیر بودن را به خوبی رعایت کرده باشند و تجربه راحت و خوبی را براي کاربران فراهم کنند .

· این نکته را هم باید در نظر داشته باشید که همیشه نظر طراح موافق نظر کاربران نیست !

· شناخت رفتار کاربران وقتی وارد سایت شما می شوند می تواند کمک بسیار بزرگی در نحوه طراحی سایت شما باشد .

· وقتی کاربر وارد سایت شما می شود شروع به اسکن صفحات شما می کند تا به لینک یا مطلب مورد نظر خود برسد و روي آن کلیک کند .

یکسري از رفتارهایی که دانستن آن به شما کمک می کند عبارتست از :

· کاربران بیشتر به محتوي سایت اهمیت می دهند نه به گرافیک و دیزاین زیباي آن.

· کاربران تک تک کلمات شما را نمی خوانند آنها را اسکن می کنند.

· کاربران عجول هستند، شما زمان کمی دارید تا پیغام خود را به آنها بدهید.

· ممکن است کاربران رفتارهاي تصادفی از خود نشان دهند.

· کاربران دوست دارند کنترل مرورگر خود را در اختیار داشته باشند.

کاربران وب سایت

افرادي که بعنوان کاربر تعریف می شوند کارکنان سازمان ،مشتریان سازمان، دانشجویان اساتید و کارمندان دانشکده ها، و افرادي که به نحوي درجستجوي اطلاعات هستند. افرادي که به وب سایت مراجعه می کنند

پیش زمینه هاي متنوع و دلایل مختلفی براي بازدید سایت دارند. بنابراین هدف این است که اطمینان حاصل همه افراد با تکنولوژي، سن، دانش، و سواد کامپیوتر و حتی ناتوانی هاي مختلف یک تجربه نسبتا خوب از بازدید وب سایت داشته باشند.

در بحث از قابلیت استفاده وب، دیدگاهی کاربر مدار وجود دارد که با طراحی یا طراحی مجدد وب سایت ها طراحان می توانند نوع جامعه استفاده کننده را کاربر و آسانی در استفاده توام است . با توجه به انواع وبسایت ها طراحان می توانند نوع جامعه استفاده کنندگان را مشخص نمایند و هدف کاربران راتشخیص داده سعی در برآوردن آن داشته باشند اگر کاربرن به خوبی تعریف شوند احتمال موفقیت بسیار زیاد است . در مورد شبکه هاي اینترانت فقط کاربران خاص مورد توجه هستند و کاربر پسندي به معنی همه پسندي نیست. اما در سایت هایی مثل سی . ان . ان نمی توان کاربران را دقیقا تعریف کرد و کاربران طیف وسیعی از افراد را شامل می شوند. موتورهاي کاوش مثل گوگل و یاهو از این دسته اند. آنچه مسلم است همه وب سایت ها جامعه ي کاربري بین این دو حد دارند.

بیشتر وب سایت ها با هدف سرویس به که آنها را براي طراحان وب سایت تشریح می کند (مانند شخصیت

هاي مشخص، سن تفریحات، محل زندگی و تخصص مشخص) که جامعه هدف نام دارد.

دلایل اهمیت کاربردپذیري در وب سایت

سیستم هاي اطلاعاتی زیادي را می توان پیدا نمود که بدلیل سخت بودن استفاده از آنها نتوانسته اند جایگاه خود را در سازمان متبوع پیدا کنند و بعضا بدلایل عدم سهولت در فراگیري، عدم کارآمدي و عدم رضایت کاربران با شکست مواجه شده اند. لذا در صورتیکه امید به بهره برداري و عملیاتی شدن سیستمها پس از مراحل پیاده سازي در سازمان وجود دارد لازم است به موارد مطروحه در مبحث کاربردپذیري با دقت و اهمیت توجه خاص نمود. به عنوان مثال :

وب گاه ها از کاربردپذیري مناسب برخوردار نیستند و در حدود % ۶۶ وب گاه ها براي کاربران با ناتوانی هاي فیزیکی غیر قابل دسترسی است.

اگر کاربران در مراجعه به وب گاه براي بار اول راضی نشوند، % ۴۰ از کاربران؛ براي بار دوم مشاهده نخواهند کرد

مطالعات رفتار کاربر در خصوص وب، بردباري کم در مورد سایتهاي وب با طراحی هاي نامناسب را نشان می دهد. مردم نمی خواهند منتظر بمانند و آنها طالب آموختن چگونگی استفاده از صفحه آغازین نیستند.

چیزي مثل کلاس یا کتابچه آموزشی براي یک سایت وب وجود ندارد. مردم باید قادر به درك عملکرد سایت بلافاصله پس از مرور صفحه آغازین و در حداکثر ظرف چند ثانیه باشند

ارزیابی شاخص هاي کاربردپذیري

ارزیابی اکتشافی به عنوان بازرسی سیستماتیک براي طراحی رابط کاربري کاربردپذیري انجام میشود. هدف از ارزیابی اکتشافی پیدا کردن مشکلات کاربردپذیري در طراحی است به طوري که می توان آنها را به عنوان بخشی از یک فرآیند تکرار شونده طراحی استفاده نمود

این آزمون توسط نیلسن و مونیچ شرح داده شد و سپس توسط نیلسن تکمیل و گسترش داده شد. ارزیابی اکتشافی در ۱۰ گروه و ۲۵۴ آیتم مورد بررسی قرار می گیردکه شامل موارد ذیل است

۱٫ قابلیت دیدن حالت سیستم: سیستم همیشه باید کاربران در مورد آنچه در جریان است، از طریق

بازخورد مناسب در مدت زمان معقول آگاه نماید.

۲٫ هماهنگی بین سیستم و دنیاي واقعی: سیستم باید با کلمات، عبارات و مفاهیم آشنا به زبان کاربر سخن بگوید.

۳٫ کنترل و آزادي کاربر: کاربران اغلب در انتخاب عملکرد سیستم اشتباه می کنند در این موارد احتیاج به خروج اضطراري و ترك وضعیت ناخواسته بدون نیاز به فرایند طولانی پرسش و پاسخ مورد نیاز است. پشتیبانی از خنثی سازي و انجام دوباره .

۴٫ جامعیت و استانداردها: عبارت ها، شرایط و یا اقدامات مختلف نباید معانی یکسانی داشته باشد.

۵٫ پیش گیري از خطا: طراحی دقیق براي جلوگیري از وقوع یک مشکل در وهله اول بهتر از پیام هاي خطاي مناسب است. در هنگام قرار گرفتن درشرایط خطا از کاربر تایید گرفته شود.

۶٫ تشخیص بجاي یادآوري: به حداقل رساندن بار حافظه کاربر با ساخت اشیاء، اعمال و گزینه هاي قابل مشاهده. راهنماي استفاده از سیستم باید قابل مشاهده و یا هر زمان که مناسب است به راحتی بازیابی شود.

۷٫ انعطاف و کارآیی: مصرف شتاب دهنده ها می تواند سرعت تعامل براي کاربر متخصص را بالا ببرد به طوري که سیستم می تواند هم براي کاربران مبتدي و هم کاربران با تجربه کار کند.

۸٫ طراحی کوچک گرا و زیبایی شناسانه: کادرهاي محاوره اي نباید شامل اطلاعاتی که بی ربط و یا به ندرت لازم است باشد.

کمک به تشخیص کاربران، نشانه شناسی و اصلاح خطاها: پیام هاي خطا باید به زبان ساده بیان

شوند. دقیقا مشکل را نشان داده و حاوي یک پیشنهاد و راه حل باشند.

۹٫ کمک و مستند سازي: حتی در صورتی که سیستم می تواند بدون راهنما و اسناد استفاده شود، ممکن است ارائه کمک و مستندات لازم باشد. هر گونه اطلاعات باید به آسان جستجو شود، با تمرکز بر کار کاربر باشد و لیست مراحل انجام کار بیش از حد بزرگ نباشد.

براي صرفه جویی درهزینه و سهولت اجرا؛ نیلسن استفاده از ۳ تا ۵ نفر ارزیاب با تجربه را توصیه می کند. (Nielsen,2000) ارزیاب ها با استفاده از سیاهه لیست شامل همه آیتم هاي ذکر شده وب سایت ها را مورد بررسی قرار می دهند. آزمون اکتشافی در حقیقت لیست کنترلی جهت ارزیابی و شناسایی سریع مشکلات مربوط به وب سایت تلقی می شود.

زمانی که بخواهیم اکتشاف ها را تعیین کنیم، شناسایی کاربر و خصوصیات او و محتویات متن مصرفی

داراي اهمیت است. روشن است که اگر بخواهیم این سیستم را بوسیله افراد مبتدي استفاده کنیم اکتشاف ها بایستی نیاز هاي آنها را در نظر بگیرند، مثلا در چنین حالتی سبک کوچک گرایی در نرم افزار مناسب نخواهد بود. لازم است نوع مصرف را هم مشخص کنیم. اگر سیستمی که باید مصرف شود، موقعیت ایمنی بحرانی داشته باشد، براي مثال در این صورت واسط آن باید کارآیی ایمنی زیادي داشته باشد. به بیان دیگر این ویژگی هر چه بیشتر باشد اکتشاف آن هم براي ارزیابی بایستی دقیقتر باشد، زیرا درست شبیه موقعیت واقعی کار خواهد شد و نتیجتا این سیستم براي کاربري که می خواهد به هدف خود برسد رضایت بخش تر خواهد بود.

منتظر مقالات آموزشی بیشتری از وب سایت آموزشی طراحی سایت حرفه ای ارد سایت – ORDSITE – باشید.


منبع : http://www.ordsite.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/

برچسب ها : کاربردپذیری وب سایت طراحی وب سایت محتوای وب سایت سئو طراحی گرافیک سایت طراحی وب سایت تجاری طراحی و ساخت وب سایت تجاری اموزش ساخت وب سایت تجاری ساخت وب سایت تجاری ساخت وب سایت تجاری رایگان طراحی وب سایت تجارت الکترونیک آموزش طراحی وب سایت تجاری طراحی وب سایت های تجاری نحوه طراحی وب سایت تجاری مراحل ساخت وب سایت تجاری دانلود فیلم آموزشی ساخت وب سایت تجارت الکترونیک با dreamweaver دانلود فیلم آموزش ساخت وب سایت تجارت با dreamweaver ایجاد وب سایت تبلیغاتی رایگان طراحی سایت تجارت الکترونیک طراحی سایت تجارت الکترونیکی طراحی سایتهای تجارت الکترونیک طراحی سایتهای تجارت الکترونیکی اموزش طراحی سایت تجارت الکترونیک اصول طراحی سایت تجارت الکترونیک جزوه طراحی سایتهای تجارت الکترونیکی جزوه طراحی سایت های تجارت الکترونیک درس طراحی سایت های تجارت الکترونیکی طراحی سایت تجارت طراحی سایت تجاری طراحی سایتهای تجاری طراحی سایت پدیده تجارت طراحی سایت مجتمع تجاری طراحی سایت مجتمع تجاری تفریحی طراحی محوطه مجتمع تجاری طراحی سایت مرکز تجاری طراحی سایت پلان مجتمع تجاری طراحی سایت برای مجتمع تجاری طراحی سایت پلان مرکز تجاری آموزش طراحی سایت تجاری آموزش ساخت سایت تجاری طراحی سایت پلان تجاری نمونه طراحی سایت تجاری اصول طراحی سایت تجاری اصول طراحی سایت های تجاری اصول طراحی سایت های تجارت الکترونیک طراحی سایت بازرگانی طراحی سایت شرکت بازرگانی طراحی وب سایت بازرگانی اصول طراحی سایت بازرگانی طراحی سایت های بازرگانی نمونه طراحی سایت بازرگانی طراحی وب سایت شرکت بازرگانی طراحی سایت شرکت های بازرگانی نمونه طرح توجیهی شرکت بازرگانی
سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید سفارش طراحی سایت یا وبلاگ به صورت حرفه ایبا شماره 09128981231 تماس بگیرید

آمارگیر create-blog-wordpress-page